top of page

Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer van Kaat https://www.vankaat.nl 

Op mijn blog vind je een aantal reviews van spellen, speelgoed, uitjes en vakanties wat ik door samenwerkingen van PR bureaus of de merken zelf kreeg. Als het om een gekregen product gaat, staat dat altijd in mijn blog vermeld. Alleen de dingen wat mijn gezin echt superleuk vindt deel ik met jullie in een blog of op mijn social media. Het gaat dus om spellen, speelgoed, boeken, leuks en lekkers, dagje weg en vakanties die wijzelf getest hebben, waarover wij onze eigen eerlijke mening geven. Dus ook als iets niet zo goed bevalt of niet lekker is! Het feit dat het kregen is, verandert helemaal niks aan onze mening. In mijn blogs lees je dus mijn oprechte mening. 

Daarnaast maakt vanKaat gebruik van affiliate links, oftwel gesponsorde links. Dit betekent dat als jij via die link (bijvoorbeeld Hema.nl) iets koopt, ik daarvoor mogelijk een kleine vergoeding van de webshop ontvang. Hier merk jij verder niets van en het kost jou ook niets extra. Met die vergoeding kan ik mijn website onderhouden.

 

In sommige blogs zet ik links naar andere websites, zodat je als lezer niet zelf hoeft te googlen. Voor die websites is vanKaat niet verantwoordelijk. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het functioneren van deze sites.

Privacyverklaring  van Kaat https://www.vankaat.nl 

Allereerst wil ik je laten weten dat vanKaat niets geks doet met je gegevens. Dus ook niet verkopen! Ik behandel de verkregen gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk. De verwerking van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.  De beveiliging van persoonsgegevens vind ik erg belangrijk. Juist daarom heb ik dan ook een https site met SSL certificaat. 

 

Over mijn privacybeleid

Van Kaat geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van van Kaat. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens

opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mij voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

Overzicht persoonsgegevens

Van Kaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·         Voor- en achternaam;

·         Adresgegevens;

·         Mailadres;

·         Telefoonnummer;

·         Naam jarige;

·         Feestdatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vankaat@ home.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Van Kaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vankaat@ home.nl

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

van Kaat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Kaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt van Kaat uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Webwinkelsoftware Wix.com

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Wix.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix.com heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix.com is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

 

Wix.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix.com behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting Hostnet B.V.

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet B.V.. Hostnet B.V. verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten Wix.com

Mijn website maakt gebruik van Wix.com, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van Wix.com. Wix.com zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van mijn website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Wix.com beveiligd opgeslagen. Wix.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wix.com behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Verzenden en logistiek My Parcel en PostNL

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van My Parcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel en PostNL delen. My Parcel en PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel en PostNL onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden Wix.com

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Wix.com. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Wix.com is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wix.com gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Affiliate links

VanKaat maakt gebruik van affiliate links, oftwel gesponsorde links. Dit betekent dat als jij via die link iets koopt, ik daarvoor mogelijk een kleine vergoeding van de webshop ontvang. Hier merk jij verder niets van en het kost jou ook niets extra. Met die vergoeding kan ik mijn website onderhouden. Het gaat om links via Tradetracker.com en Bol.com.

 

Doel en grondslagen van de gegevensverwerking

 

Uitvoering van de overeenkomst

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en mij. Het verwerken van uw persoonsgegevens is daarvoor noodzakelijk. Dat wil zeggen dat ik uw gegevens gebruik voor de factuur en voor het verzenden van de feestproducten (draaiboek en/of feestpakket). Het doel van de verwerking houdt dus altijd direct verband met de opdracht die u mij verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting. Van Kaat verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Nieuwsbrief

Alleen met uw toestemming gebruik ik uw gegevens ten behoeve van het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief. Onderaan elke e-mail ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van van Kaat ontvangen.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan van Kaat op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

Kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van van Kaat. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

van Kaat

Kempenaarplaats 11

5017CN Tilburg

Nederland

T 06 26980285

E vankaat@ home.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Jessica Lauret

bottom of page